Εκ της Ελληνικής Νομοθεσίας για την αγορά κυνηγητικών όπλων, από τα καταστήματα λιανικού εμπορίου, ισχύουν τα κάτωθι:

  • Ο αγοραστής πρέπει να είναι ενήλικος
  • Η αγορά πρέπει να γίνει στο κατάστημα, ή σε επικοινωνία με αυτό εφόσον υπάρχει η "ΑΔΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΝ. ΟΠΛΟΥ" από την Ελληνική Αστυνομία.
  • Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής όταν αποφασίσει για την αγορά κυνηγητικού όπλου, απευθύνεται σε αστυνομικό τμήμα και κάνει τις απαραίτητες ενέργειες που θα του υπαγορεύσει η Αστ. Αρχή.
  • Μετά το πέρας όλων των ενεργειών, η Αστ. Αρχή τυπώνει την "ΆΔΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ"  με τα στοιχεία του αγοραστή.
  • Ο Αγοραστής προσκομίζει την "ΑΔΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΝ. ΟΠΛΟΥ"  τα ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΥΤΗΣ καθώς και  την Αστ. Ταυτότητά του στο κατάστημα.
  •  Ο Πωλητής συμπληρώνει στην "ΑΔΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΝ. ΟΠΛΟΥ" και στα αντίγραφα αυτής, τα στοιχεία του όπλου (μοντέλο, αριθμούς, κλπ.).
  • Εφόσον εξοφληθεί το όπλο από τον Αγοραστή, το κατάστημα Εκδίδει Απόδειξη Αγοράς με το ποσό του όπλου.
  • Ο Πωλητής κρατά το Πρωτότυπο της "ΑΔΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΝ. ΟΠΛΟΥ".
  • Ο Αγοραστής με τα συμπληρωμένα αντίγραφα της "ΑΔΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΝ. ΟΠΛΟΥ", και το  ΟΠΛΟ (εφ' όσον έχει εξοφληθεί), μπορεί να αποχωρήσει από το κατάστημα και να παρουσιαστεί με το όπλο και τα ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της  "ΑΔΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΝ. ΟΠΛΟΥ", στην Αστ. Αρχή όπου εκδόθηκε η άδεια του, για το πέρας των νομικών ενεργειών του για την κατοχή ΚΥΝΗΓΗΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ.